ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

อัตลักษณ์โรงเรียน

วันที่ 13 ส.ค. 2563
::วิสัยทัศน์::
 
 ภายใน ปี  พ.ศ. 2558   จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มาตรฐานชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม
 
::พันธกิจ::
1.จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามพระราช ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
5.ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์   ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญา
 
 ::อักษรย่อ::
 
 อักษรย่อของโรงเรียนสังวาลย์วิทยาคือ  ส.ว.
 
 
 ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียน
 
::ปรัชญาโรงเรียน::

สุสสฺสา  สุตวฑฺฒนี

การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

  
::คำขวัญโรงเรียน::

เน้นคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

::สีประจำโรงเรียน::
สีประจำโรงเรียน คือ แดง - เหลือง

สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ และเสียสละ
เหลือง  หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดีงาม และความรอบรู้