ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

หลักสูตรอาชีพในสถานศึกษา

วันที่ 13 ส.ค. 2563

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้จัดทำ หลักสูตรอาชีพของโรงเรียนสังวาลย์ จำนวน 11 หลักสูตร

เน้นงานอาชีพในท้องถิ่นเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ ดังนี้


1. หลักสูตรการทำอาหารพื้นเมือง
2. หลักสูตรการปลูกผักสวนครัว
3. หลักสูตรการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
4. หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่ม
5. หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
6. หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก
7. หลักสูตรการเลี้ยงเป็ดเทศ
8. หลักสูตร
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
9. หลักสูตรช่างปูน
10. หลักสูตร
บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า
11. หลักสูตรไฟฟ้าเบื้องต้น
ลิงค์ที่น่าสนใจ

  
เว็บไซต์หลักสูตรอาชีพ สพป.มส.2