ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

หลักสูตรอาชีพ

วันที่ 13 ส.ค. 2563

 

หลักสูตรอาชีพ
ที่ ชื่อวิชา เอกสารอ้างอิง
1 การทำอาหารพื้นเมือง คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
2 การปลูกผักสวนครัว คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
3 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
4 การผลิตเครื่องดื่ม คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
5 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
6 การเลี้ยงปลาดุก คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
7 การเลี้ยงเป็ดเทศ คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
8 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
9 ช่างปูน คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
10 บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
11 ไฟฟ้าเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้