ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ภาพกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 13 ส.ค. 2563

ภาพกิจกรรมหลักสูตรอาชีพ
1.การทำอาหารพื้นเมือง
2.การปลูกผักสวนครัว
3.การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
4.การผลิตเครื่องดื่ม
5.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
6.การเลี้ยงปลาดุก
7.การเลี้ยงเป็ดเทศ
8.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
9.งานปูน
10.บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า
11.ไฟฟ้าเบื้องต้น