ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

เอกสาร/ดาวน์โหลด

วันที่ 03 มิ.ย. 2563
เอกสารดาวน์โหลด
1. แผนการจัดการเรียนการสอน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์