ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ชุดฝึกทักษะ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author

วันที่ 13 ส.ค. 2563
ชื่อเรื่อง        :     รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สาระเพิ่มเติม ง 20244 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อผู้ศึกษา    :     อภิรมย์  สังข์แดง
ปีที่ศึกษา       :    2560
บทคัดย่อ
 
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระเพิ่มเติม ง 20244 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Authorให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  หาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author  รวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Authorและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2560 จำนวน 19คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย1) ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน 5ชุด  2) แผนการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author จำนวน 10  แผน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author จำนวน 15ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ  (E1/E2)ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)  ค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน t–test (Dependent Samples)ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
   
1.    ได้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Authorกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระเพิ่มเติม ง 20244 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.11/86.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2.    ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Authorกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระเพิ่มเติม ง 20244 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6725  แสดงว่าชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.25
3.     นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Authorกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระเพิ่มเติม ง 20244 มีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สาระเพิ่มเติม ง 20244 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก(= 4.20)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author สูงสุด ได้แก่ นักเรียนชอบและมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ อันดับรองลงมา คือ ชุดฝึกทักษะชุดนี้เป็นชุดฝึกทักษะที่สะดวกต่อการใช้ มีวิธีการใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ส่วนอันดับสาม คือ นักเรียนความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาของชุดฝึกทักษะ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop  Author  ต่ำสุด คือ ชุดฝึกทักษะมีความเหมาะสมของปริมาณกิจกรรมปฏิบัติกับเวลาเรียน