ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 13 ส.ค. 2563
ชื่อหัวข้อ : เอกสารงานวัดผล
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 วผ.12 เอกสารแจ้งการเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด
2 วผ.11 เอกสารแจ้งการขาดเรียน (ผู้ปกครอง) ดาวน์โหลด
3 วผ.10 แบบบันทึกการเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด
4 วผ.09 คำร้องขอเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด
5 วผ.08 แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด
6 วผ.07 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลด
7 วผ.06 แจ้งผลการสอบแก้ตัว ดาวน์โหลด
8 วผ.05 แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ดาวน์โหลด
9 วผ.04 สรุปรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ร ดาวน์โหลด
10 วผ.03 สรุปรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ดาวน์โหลด
11 วผ.02 บัตรสอบแก้ตัว ดาวน์โหลด
12 วผ.01 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว (0,ร) ดาวน์โหลด
1