ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 13 ส.ค. 2563
ชื่อหัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนประวัติศาสตร์สากล ดาวน์โหลด
1