ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 858
          ด้วยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนในโรงเรียนสังวาลย์วิทยา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คำสั่งที่  29/25546  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2549  เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับการสั่งจ้าง  การเลิกจ้าง  การอนุญาตการลาของลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้
 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูจ้างสอน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  จำนวน  3  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • วิชาเอกภาษาจีน          จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ      จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์       จำนวน  1  อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี  ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
  • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างจากงานสอนเพราะเหตุประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย  1  ปี  อาจได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
  • สามารถสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
  • มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรอง
 • เงื่อนไขในการจ้าง
  • เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  เดือนละ  9,000  บาท
  • ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง
  • ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งใดๆ
 • วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร
ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ในระหว่างวันที่            21 เมษายน  2561  ถึงวันที่  26  เมษายน  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00  น.  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา   โทรศัพท์  053-687981
 1. เอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร
  • ใบแสดงคุณวุฒิ  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1Í1.5  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  จำนวน  1  ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรอง
  • หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่                  27  เมษายน  2561  เวลา 10.00 น.  ณ  โรงเรียนสังวาลวิทยา

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนสังวาลวิทยาจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบทฤษฎี สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

 1. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  โดยเรียงลำดับคะแนนการสอบ
ณ  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ในวันที่   4 พฤษภาคม 2561โดยรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือก  กำหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 1. การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะมีสิทธิได้รับการสั่งจ้าง  และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่                 11 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30น.  ณ  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 เรื่อง การะบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > http://www.swwy.ac.th/document.php
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติ เมโลเดียนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การศึกษาเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556มีกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น หาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน2)ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น จำนวน 6ชุดฝึก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30ข้อ และการทดสอบปฏิบัติ 15 คะแนน รวม 45 คะแนน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น จำนวน 15ข้อสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I) ค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)หาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) บทคัดย่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บทคัดย่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญน้องๆ ชั้นประถมศึกษา เขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว เข้าประกวดในหัวข้อ "ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู" สนใจรายละเอียดเข้าไปดูที่ www.carabao.co.th