ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

โรงเรียนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 297

 

ประกาศโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

  1. จำนวนนักเรียน

1. ชั้นก่อนประถมศึกษา            จำนวน  30  คน          1        ห้องเรียน

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          จำนวน  30  คน          1        ห้องเรียน

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            จำนวน  80  คน          2        ห้องเรียน  

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4            จำนวน 160  คน         4        ห้องเรียน

    4.1กลุ่มการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์          1        ห้องเรียน

    4.2 กลุ่มศิลป์ภาษา (อังกฤษ – จีน)                        1        ห้องเรียน

    4.3 กลุ่มศิลป์ทั่วไป                                          2        ห้องเรียน

       2.  กำหนดการรับนักเรียน

ชั้นก่อนประถมศึกษา  (  อนุบาล  ๑ )

รับสมัคร                                      วันที่  28 กุมภาพันธ์ -  4 มีนาคม 2562

                                                เวลา 08.30 น. -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผล                                   วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว                          วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

รับสมัคร                                      วันที่  6 - 10 มีนาคม 2562

                                                เวลา 08.30 น. -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผล พร้อมรายงานตัว               วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว                          วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รับสมัคร                                      วันที่  23 - 27 มีนาคม 2562

                                                เวลา 08.30 น. -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จับสลาก                                      วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

ประกาศผล พร้อมรายงานตัว               วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว                          วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET

รับสมัคร                                      วันที่  23 - 27 มีนาคม 2562

                                                เวลา 08.30 น. -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก                                  วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ยื่นคะแนน O-NET                          ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศผล พร้อมรายงานตัว               วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว                          วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม

รับสมัคร                                      วันที่  23 - 27 มีนาคม 2562

                                                เวลา 08.30 น. -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก                                  วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ยื่นคะแนน O-NET                          ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศผล พร้อมรายงานตัว               วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว                          วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนอื่นและใช้คะแนน O-NET

รับสมัคร                                      วันที่  23 - 27 มีนาคม 2562

                                                เวลา 08.30 น. -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก                                  วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ยื่นคะแนน O-NET                          ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศผล พร้อมรายงานตัว               วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายงานตัว/มอบตัว                          วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

**สถานที่รับสมัคร  ห้องธุรการ  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้สนใจ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๘๗๙๘๑

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. ใบ ปพ.7 กรณีไม่มีใบ ปพ.1
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และ มารดา หรือผู้ปกครองกรณืไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร บิดา และมารดา  หรือผู้ปกครองกรณืไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา
6. สูติบัตร 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติ เมโลเดียนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การศึกษาเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556มีกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น หาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน2)ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น จำนวน 6ชุดฝึก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30ข้อ และการทดสอบปฏิบัติ 15 คะแนน รวม 45 คะแนน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น จำนวน 15ข้อสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I) ค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)หาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) บทคัดย่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บทคัดย่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญน้องๆ ชั้นประถมศึกษา เขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว เข้าประกวดในหัวข้อ "ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู" สนใจรายละเอียดเข้าไปดูที่ www.carabao.co.th
ด้วยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาหารนักเรียนพักนอน ตามรายการ ดังนี้อาหารนักเรียนพักนอน จำนวน ๒๗ รายการเครื่องนอน จำนวน ๑๓๘ ชุดเครื่องครัว จำนวน ๑๒ รายการผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.swwy.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๑๑๒๑๓๕๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗รายละเอียดดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนสังวาลย์