โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ผู้บริหาร

นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2021
ปรับปรุง 11/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 67300
Page Views 87855
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สบป่อง ปางมะผ้า
2 โรงเรียนบ้านแม่แพ กองก๋อย สบเมย
3 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กองก๋อย สบเมย
4 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ กองก๋อย สบเมย
5 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย กองก๋อย สบเมย
6 โรงเรียนบ้านกองก๋อย กองก๋อย สบเมย
7 โรงเรียนบ้านห้วยวอก กองก๋อย สบเมย
8 โรงเรียนบ้านผาเยอ กองก๋อย สบเมย
9 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า กองก๋อย สบเมย
10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ป่าโปง สบเมย
11 โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ป่าโปง สบเมย
12 โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ป่าโปง สบเมย
13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย ป่าโปง สบเมย
14 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ป่าโปง สบเมย
15 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ป่าโปง สบเมย
16 โรงเรียนบ้านป่าโปง ป่าโปง สบเมย
17 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน สบเมย สบเมย
18 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว สบเมย สบเมย
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย
20 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สบเมย สบเมย
21 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สบเมย สบเมย
22 โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค์ สบเมย สบเมย
23 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สบเมย สบเมย
24 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน สบเมย สบเมย
25 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สบเมย สบเมย
26 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สบเมย สบเมย
27 โรงเรียนบ้านเลโคะ สบเมย สบเมย 0904740403
28 โรงเรียนบ้านดอยงาม สบเมย สบเมย
29 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สบเมย สบเมย
30 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) แม่คะตวน สบเมย
31 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่คะตวน สบเมย
32 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า แม่คะตวน สบเมย
33 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย
34 โรงเรียนบ้านแม่ออก แม่คะตวน สบเมย
35 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สาขาบ้านอุมดาใต้ แม่คะตวน สบเมย
36 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ แม่คะตวน สบเมย
37 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา แม่คะตวน สบเมย
38 โรงเรียนบ้านไหม้ แม่คะตวน สบเมย
39 โรงเรียนบ้านนาดอย แม่สวด สบเมย
40 โรงเรียนบ้านแม่เงา แม่สวด สบเมย
41 โรงเรียนล่องแพวิทยา แม่สวด สบเมย
42 โรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ แม่สวด สบเมย
43 โรงเรียนบ้านแม่หลุย แม่สวด สบเมย
44 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง แม่สวด สบเมย
45 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่สวด สบเมย
46 โรงเรียนบ้านแม่สวด แม่สวด สบเมย
47 โรงเรียนบ้านแม่หาด แม่สวด สบเมย
48 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ แม่สวด สบเมย
49 โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ แม่สวด สบเมย
50 โรงเรียนบ้านแม่เงาสาขากองอูม แม่สวด สบเมย
51 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด แม่สามแลบ สบเมย
52 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย 08-27661874
53 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ แม่สามแลบ สบเมย
54 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ แม่สามแลบ สบเมย 053683228
55 โรงเรียนบ้านเครอะบอ แม่สามแลบ สบเมย
56 โรงเรียนบ้านบุญเลอ แม่สามแลบ สบเมย
57 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ แม่สามแลบ สบเมย
58 โรงเรียนบ้านสบเมย แม่สามแลบ สบเมย 053-071464
59 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย แม่สามแลบ สบเมย
60 โรงเรียนบ้านแม่แคะ แม่สามแลบ สบเมย
61 โรงเรียนบ้านกลอเซโล แม่สามแลบ สบเมย
62 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
63 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
64 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
65 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
66 โรงเรียนบ้านป่าแก่ ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
67 โรงเรียนบ้านฟักทอง ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
68 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
69 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
70 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
71 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
72 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
73 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
74 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
75 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
76 โรงเรียนบ้านขุนแม่เตี๋ย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
77 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย
78 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย
79 โรงเรียนบ้านกะริคี สันติคีรี แม่ลาน้อย
80 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
81 โรงเรียนบ้านหัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย
82 โรงเรียนบ้านห้วยห้า ห้วยห้อม แม่ลาน้อย 0913084506
83 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
84 โรงเรียนบ้านห้วยห้าสาขาบ้านห้วยห้าใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
85 โรงเรียนบ้านแม่และ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
86 โรงเรียนบ้านละอูบ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
87 โรงเรียนบ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
88 โรงเรียนบ้านสาม ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
89 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
90 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ แม่นาจาง แม่ลาน้อย
91 โรงเรียนบ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย
92 โรงเรียนบ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย
93 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง แม่นาจาง แม่ลาน้อย
94 โรงเรียนบ้านหนองม่วน แม่นาจาง แม่ลาน้อย
95 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่นาจาง แม่ลาน้อย
96 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
97 โรงเรียนบ้านแม่งะ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
98 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
99 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
100 โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
101 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
102 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
103 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
104 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
105 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
106 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
107 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย
108 โรงเรียนบ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย
109 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย
110 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย
111 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย
112 โรงเรียนบ้านแม่โถ แม่โถ แม่ลาน้อย
113 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ แม่โถ แม่ลาน้อย
114 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย
115 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย แม่โถ แม่ลาน้อย
116 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง แม่โถ แม่ลาน้อย
117 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ แม่โถ แม่ลาน้อย
118 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย
119 โรงเรียนบ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย
120 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านกาศ แม่สะเรียง
121 โรงเรียนบ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง
122 โรงเรียนบ้านพะมอลอ บ้านกาศ แม่สะเรียง
123 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ บ้านกาศ แม่สะเรียง 053 681123 , 053 683 230
124 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง
125 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านกาศ แม่สะเรียง
126 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ บ้านกาศ แม่สะเรียง
127 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง บ้านกาศ แม่สะเรียง
128 โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) บ้านกาศ แม่สะเรียง
129 โรงเรียนบ้านป่าหมาก บ้านกาศ แม่สะเรียง
130 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) บ้านกาศ แม่สะเรียง
131 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ บ้านกาศ แม่สะเรียง
132 โรงเรียนบ้านสบหาร บ้านกาศ แม่สะเรียง
133 โรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านกาศ แม่สะเรียง
134 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง
135 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ บ้านกาศ แม่สะเรียง
136 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ป่าแป๋ แม่สะเรียง
137 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ป่าแป๋ แม่สะเรียง
138 โรงเรียนบ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง
139 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา ป่าแป๋ แม่สะเรียง
140 โรงเรียนบ้านห้วยงู ป่าแป๋ แม่สะเรียง
141 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ป่าแป๋ แม่สะเรียง
142 โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าแป๋ แม่สะเรียง
143 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง 053-071385 ,052049544
144 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ป่าแป๋ แม่สะเรียง
145 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น ป่าแป๋ แม่สะเรียง
146 โรงเรียนบ้านแม่ละ ป่าแป๋ แม่สะเรียง
147 โรงเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง 0801262268
148 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ ป่าแป๋ แม่สะเรียง
149 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป่าแป๋ แม่สะเรียง
150 โรงเรียนบ้านเสาหิน เสาหิน แม่สะเรียง -
151 โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง เสาหิน แม่สะเรียง
152 โรงเรียนบ้านโพซอ เสาหิน แม่สะเรียง
153 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน แม่คง แม่สะเรียง
154 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง แม่คง แม่สะเรียง
155 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ แม่คง แม่สะเรียง
156 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา แม่คง แม่สะเรียง
157 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง แม่คง แม่สะเรียง
158 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน แม่คง แม่สะเรียง
159 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ แม่คง แม่สะเรียง
160 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่คง แม่สะเรียง
161 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง แม่ยวม แม่สะเรียง
162 โรงเรียนบ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง
163 โรงเรียนบ้านแม่กองคา แม่ยวม แม่สะเรียง
164 โรงเรียนบ้านแม่กองแป แม่ยวม แม่สะเรียง
165 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ยวม แม่สะเรียง
166 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม แม่ยวม แม่สะเรียง
167 โรงเรียนบ้านห้วยทราย แม่ยวม แม่สะเรียง 053687155
168 โรงเรียนบ้านคะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง
169 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่สะเรียง แม่สะเรียง 0857171889
170 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียง แม่สะเรียง 053681525
171 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่สะเรียง
172 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่สะเรียง แม่สะเรียง
173 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง
174 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แม่สะเรียง แม่สะเรียง
175 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง
176 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา แม่เหาะ แม่สะเรียง
177 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย แม่เหาะ แม่สะเรียง
178 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม แม่เหาะ แม่สะเรียง
179 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่เหาะ แม่สะเรียง 053-687981
180 โรงเรียนบ้านดงกู่ แม่เหาะ แม่สะเรียง
181 โรงเรียนบ้านแม่กะไน แม่เหาะ แม่สะเรียง
182 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง แม่เหาะ แม่สะเรียง
183 โรงเรียนบ้านขุนวง แม่เหาะ แม่สะเรียง
184 โรงเรียนบ้านเด่น แม่เหาะ แม่สะเรียง
185 โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย แม่เหาะ แม่สะเรียง
186 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง แม่เหาะ แม่สะเรียง
187 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ แม่เหาะ แม่สะเรียง
188 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง แม่เหาะ แม่สะเรียง
189 โรงเรียนบ้านแม่ลิด แม่เหาะ แม่สะเรียง