สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 63

023-สขร-1-เดือนตุลาคม-62

023-สขร-1-เดือนพฤศจิกายน-62

023-สขร-1-เดือนธันวาคม-62

023-สขร-1-เดือนมกราคม-63

023-สขร-1-เดือนกุมภาพันธ์-63

023-สขร-1-เดือนมีนาคม-63

023-สขร-1-เดือนเมษายน-63

023-สขร-1-เดือนพฤษภาคม-63

023-สขร-1-เดือนมิถุนายน-63

023-สขร-1-เดือนกรกฎาคม-63

023-สขร-1-เดือนสิงหาคม-63