อัตลักษณ์โรงเรียน

::วิสัยทัศน์::

 ภายใน ปี  พ.ศ. 2558   จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มาตรฐานชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม

::พันธกิจ::
1.จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามพระราช ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
5.ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์   ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญา

::อักษรย่อ::

 อักษรย่อของโรงเรียนสังวาลย์วิทยาคือ  ส.ว.


ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียน

::ปรัชญาโรงเรียน::

สุสสฺสาสุตวฑฺฒนี

การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

::คำขวัญโรงเรียน::

เน้นคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

::สีประจำโรงเรียน::
สีประจำโรงเรียน คือ แดง – เหลือง

สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ และเสียสละ
เหลือง  หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดีงาม และความรอบรู้