ข้อมูลผู้บริหาร

นายจำรัส ปันทวัง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ช่องทางการติดต่อ : 0947583003