โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.ค. 65 วันศรีนครินทร์
วันคล้ายวันศรวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชุดนักเรียน/สูทโรงเรียนสีแดง ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 ก.ค. 65 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​
หอประชุมศรีสังวาลย์/ชุดข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ต.ค. 64 นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์
นักเรียฯโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ที่ได้สมัครใจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รับการฉีดวัคซีน ณโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หอประชุมศรีสังวาลย์
24 ต.ค. 64 นักเรียนพักนอนเข้ารายงานตัว เข้าหอพักและกักตัวตามมาตรการโรงเรียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. นักเรียนพักนอนทุกคนกลับเข้ารายงานตัวเข้าโรงเรียน
ลานหน้าเสาธง คณะครูทุกคน