โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ประถมศึกษา

นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนารี ดารารัตติกาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1