โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัรยา หว่างป่อ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2