โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ปันทวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร.ท.ธนาคาร โกศัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1