โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประวัติศาสตร์ กันป้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสร้อยฟ้า ขยันงาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเกตน์สิรี จอมสัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

น.ส.ดรุณี เชวงกิจไพศาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่ร.ต.อภิรมย์ สังข์แดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0800921007
อีเมล์ : aphirom@swwy.ac.th

น.ส.ธัญญลักษณ์ แก้วใส
ครู คศ.2