โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายดิเรก จินดารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางทองสุข ดีสมประสงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิสิทธิ์ ทองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0887758772

นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1