โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจิรยุ วืมลสกุลตรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3