โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอรุโณทัย ธรรมขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0904745455
อีเมล์ : arukojung@gmail.com

นางสาววรรษมน สวาสดิ์ญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0869228513
อีเมล์ : wassa_mim@hotmail.com