โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนสังวาลย์วิทา จัดกาเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ละดับชั้น ก่อนประุถม จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาล 2  จำนวน 1 ห้อง 
2. ระดับขั้นอนุบาล 3  จำนวน 1 ห้อง 
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้อง 
4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1 ห้อง 
5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 ห้อง 
6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1 ห้อง 
7. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 1 ห้อง 
8. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 ห้อง 
9. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้อง 
10. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1 ห้อง 
11. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 ห้อง 
12. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนกการเรัยน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (วิทย์-คณิต) จำนวน 1 ห้อง 
13. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนกการเรัยน  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) จำนวน 1 ห้อง 
14. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนกการเรัยน  ภาษาไทย -อังกฤษ-ภาษาจีน (ศิลป์ภาษาจีน)  จำนวน 1 ห้อง 
15. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนกการเรัยน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (วิทย์-คณิต) จำนวน 1 ห้อง 
16. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนกการเรัยน  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) จำนวน 1 ห้อง 
17. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนกการเรัยน  ภาษาไทย -อังกฤษ-ภาษาจีน (ศิลป์ภาษาจีน)  จำนวน 1 ห้อง 
18. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนกการเรัยน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (วิทย์-คณิต) จำนวน 1 ห้อง 
19. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนกการเรัยน  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) จำนวน 1 ห้อง 
20. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนกการเรัยน  ภาษาไทย -อังกฤษ-ภาษาจีน (ศิลป์ภาษาจีน)  จำนวน 1 ห้อง