โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
คณะผู้บริหาร

นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0947583003

ว่าที่ร.ท.ธนาคาร โกศัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.ชฎาพร ธิตา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน