โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมารียา ยิ้มละมัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

น.ส.สรัลชนา ขยันทำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

น.ส.ปิยมาศ สิงขรบรรจง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนภาพร สุเสถียรจรัส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0963345688
อีเมล์ : lar60963@gmail.com