โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. กล่าวเปิดการประชุม โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๐ น. สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๓๐ น. ชี้แจงปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดย นายจีรศักดิ์ กาสรศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาภาคีและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา จุดเน้นการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค โดย ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและส่งต่อนักเรียนทุนเสมอภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม ๑๕.๐๐ น. ปิดการประชุม
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,15:24   อ่าน 17 ครั้ง